Često postavljena pitanja?

1Kada i pod kojim uslovima jedno pravno lice može da vrši izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju?

Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice upisuje se u evidenciju izvoznika ako:

 1. ima skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču), u vlasništvu ili u zakupu,
  • kapaciteta najmanje 500 tona i koje ima deo za minusni režim, odnosno plusni režim, odnosno kontrolisanu atmosferu (ULO) – za voće,
  • kapaciteta najmanje 200 tona – za povrće,
  • ima prostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća,
  • ima prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetlјenjem preko 600 luxa;
 2. ima zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilјa, koje ima visoko obrazovanje polјoprivredne struke na studijama drugog stepena;
 3. ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća.
2Koja dokumentacija prati izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju?

Svaku pošilјku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati sledeća dokumentacija:

 1. fitosanitarni sertifikat;
 2. deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda bilјnog porekla
 3. Deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda bilјnog porekla koji se isporučuju u Rusku Federaciju
3Kako se vrši upis u evidenciju izvoznika u RF?

Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice podnosi Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora na obrascu zahteva datom u Uredbi.

4Da li firma može biti izbrisana iz Registra?

Firma može biti izbrisana iz registra ukoliko fitosanitarni inspektor utvrdi da više ne ispunjava neke od uslova ove Uredbe.